Statut MKHKR

Tekst statutu przyjęty Uchwałą Zebrania Założycielskiego nr 1/08/2018 z dnia 10.08.2018 r.
W sprawie powołania Małopolskiego Klubu Hodowców Królików Rasowych

STATUT
Małopolskiego Klubu Hodowców Królików Rasowych

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Małopolski Klub Hodowców Królików Rasowych i zwany jest w dalszej części Statutu Klubem.
 2. Klub może używać skróconej MKHKR.

Obszar i termin działania

§2.

 1.  Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miejscowość Iwkowa w województwie małopolskim.
 3. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

Regulacje prawne

§3.

 1.  Klub jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
 2. Klub działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm);
  • niniejszego statutu;
  • innych aktów prawnych regulującymi cele i sposoby działalności Klubu.

§4.

 1.  Klub może być członkiem regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych związków/stowarzyszeń/federacji i innych organizacji.
 2. Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
 3. Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych.

§5.

 1. Klub przy znakowaniu królików posługuje się symbolem MK plus numer hodowli.

§6.

 1.  Działalność Klubu oparta jest na społecznej pracy jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw statutowych i organizacyjnych Klub może powoływać biura, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Cele

§1.

Cele główne Klubu to realizacja społecznie użytecznych zadań publicznych, w tym przede wszystkim w obszarze inicjatyw na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie dotyczących ekologii, przyrody, ochrony środowiska i zwierząt, edukacji, oświaty, nauki, wychowania, działań badawczo-rozwojowych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, rolnictwa, pomocy społecznej, rozwoju zasobów ludzkich i włączenia społecznego, w tym:

 1.  Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego.
 2. Pobudzanie działań społeczności lokalnych na rzecz rozwijania i wspierania inicjatyw lokalnych, w tym związanych z ochroną środowiska/przyrody/zwierząt.
 3. Skupianie hodowców i miłośników zwierząt, w tym głównie królików rasowych oraz propagowanie ich hodowli.
 4. Efektywna hodowla zwierząt, w tym głównie królików rasowych.
 5. Ocena i selekcja zwierząt, głównie królików.
 6. Doskonalenie technik hodowli zwierząt, głównie królików.
 7. Poprawa środowiska życia zwierząt, w tym głównie królików oraz dbałość o ich profilaktykę zdrowotną.
 8. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności królików.

§2.

Celami Klubu są również:

 1.  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, również w ich uczestnictwie w życiu publicznym, gospodarczym, społecznym.
 2. Działalność charytatywna, dobroczynność, wolontariat.
 3. Podtrzymywanie więzi społecznych.
 4. Edukacja, oświata, nauka, wychowanie.
 5. Działania badawczo-rozwojowe.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Kultura fizyczna i sport, turystyka i krajoznawstwo.
 8. Ekologia, przyroda, ochrona środowiska i zwierząt.
 9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, równych praw, swobód obywatelskich i działań na rzecz rozwoju demokracji i państwa prawa, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 11. Promocja przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców, w tym m.in. lokalnych, wspierających Klub, jego cele i idee.
 12. Rozwój gospodarczy, w tym rolnictwa, przedsiębiorczości i spółdzielczości, działań na rzecz poprawy konkurencyjności sektora.
 13. Inteligentny i zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy.
 14. Kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.
 15. Przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i patologiom społecznym.
 16. Wszelkie działania na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, absolwentów, kobiet, rolników, grup marginalizowanych, w tym m.in. osób zależnych, niepełnosprawnych, inwalidów, bezrobotnych, mniejszości narodowych, osób ze środowisk patologicznych i z sektora pomocy społecznej, osób starszych i w wieku emerytalnym, osób wykluczonych i narażonych na wykluczenie.
 17. Realizacja i wspieranie zadań publicznych, szczególnie w obszarach i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zgodnych z kierunkami wskazanymi w dokumentach strategicznych krajowych i europejskich oraz strategiach lokalnych i sektorowych.

Sposoby realizacji celów

§3.

Zadania i cele Klub realizuje przez m.in.:

 1.  Propagowanie wiedzy o królikach oraz kształtowanie właściwej opieki.
 2. Prowadzenie oceny i selekcji zwierząt.
 3. Inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w między innymi:
  • wystawach i pokazach dorobku hodowanego,
  • różnego rodzaju imprezach związanych z ochroną środowiska, w tym zwierząt, głównie królików,
  • tworzeniu i realizacji programów hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt, w tym królików,
  • tworzeniu i publikowaniu materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad zwierzętami/królikami.
 4.  Inicjowanie i realizowanie programów i akcji społecznych promujących ochronę środowiska, w tym szczególnie zwierząt.
 5. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
 6. Wydawanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, reklamowych i in.
 7. Organizację działalności m.in.:
  • doradczej, rzeczniczej, konsultacyjnej, eksperckiej,
  • szkoleniowej, oświatowej, edukacyjnej,
  • kulturalnej, sportowej, turystycznej,
  • badawczej, naukowej, naukowo-technicznej,
  • wydawniczej,
  • agroturystycznej, rolniczej,
  • stypendialnej,
  • marketingowej, informacyjnej, promocyjnej, public relations,
  • promocyjnej związanej m.in. z przedsiębiorczością wspomagającą Klub i jego cele,
  • transportowej,
  • społecznej, opiekuńczej, wychowawczej,
  • leczniczej i rehabilitacyjnej,
  • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • dobroczynnej, samopomocowej,
  • dydaktycznej, w tym kształcenie, podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dzieci, młodzieży i dorosłych, także działaczy Klubu,
  • charytatywnej, w szczególności organizowanie zbiórek publicznych,
 8. Promocję i organizację wolontariatu,
 9. Promocję i podnoszenie kwalifikacji kadr, w tym m.in. kadry zajmującej się hodowlą, kształceniem, zarządzaniem, animowaniem,
 10. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach w Polsce i za granicą – z administracją publiczną rządową i samorządową, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
 11. Uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych,
 12. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych, czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
 13. Reprezentację interesów swoich członków wobec organów władzy publicznej,
 14. Wspieranie współpracy partnerskiej,
 15. Promowanie dorobku gospodarczego, społecznego i kulturowego jego mieszkańców,
 16. Wszelkie inne formy działania prawem dozwolone, a sprzyjające realizacji statutowych celów Klubu.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§1.

 1.  Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 2.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§2.

 1.  Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  • skreślenia z powodu utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
  • skreślenia z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,
  • wykluczenia z powodu działań na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszania postanowień statutu, utratę praw publicznych lub popełnienia przestępstw z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • wykluczenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  • skreślenia z powodu braku aktywności w pracach Klubu,
  • śmierci członka,
  • pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę godność nadała.
 2. Osoba wykluczona/skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 3. W każdym z przypadków wymienionych w ust. 1pkt. a-f konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Klubu i poinformowanie członka o jej treści.
 4. Osoba wykluczona/skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub sms na telefon komórkowy decyzji Zarządu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Członkowie zwyczajni

§3.

 1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  • uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Klubu,
  • uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Klubu,
  • korzystania z pomocy, dorobku i wszelkich form działalności Klubu.
 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  • regularnego płacenia składek członkowskich,
  • uaktualniania swoich danych kontaktowych,
  • czynnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu.

Członkowie wspierający

§4.

 1.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna i osoba fizyczna zainteresowana działalnością Klubu, które wyraziły wolę przystąpienia do Klubu w takim charakterze i zdeklarowały sposób i zakres wnoszenia wkładów finansowych i/lub rzeczowych i/lub merytorycznych na rzecz Klubu.
 2. Członek wspierający Klubu ma prawo:
  • udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
  • zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Klubu.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do:
  • przestrzeganie zasad etyki sportowej,
  • wspieranie celów statutowych Klubu i propagowanie jego dorobku.

Członkowie honorowi

§5.

 1.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju regionu lub Klubu, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Klubu.
 2. Członek honorowy Klubu ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE KLUBU

§1.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§2.

 1.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba dokooptowanych członków władz przekroczy 2/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Nie ma obowiązku uzupełniania składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jeżeli liczba jego członków nie zmniejszy się poniżej dolnej wymaganej granicy liczebności osób.
 4. Odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zebrania na pisemny wniosek co najmniej 3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, większością zwykłą uprawnionych do głosowania.
 5. Zarząd i Komisja Rewizyjna działają w oparciu o regulaminy, które muszą być zatwierdzone w pełnych składach Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dostępne dla każdego członka Stowarzyszenia.

Walne Zebranie

§3.

 1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§4.

 1.  Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  • z własnej inicjatywy Zarządu,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek ¾ członków zwyczajnych Klubu.

§5.

 1.  Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku najpóźniej do 30 czerwca, a sprawozdawczo-wyborcze na koniec kadencji.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powiadamiani są przez zwołującego zebranie co najmniej 7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon komórkowy lub telefonicznie na podane przez członków adresy/numery telefonów.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w II terminie, o ile został on wskazany w zawiadomieniu o zebraniu.
 4. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie stosowną decyzję.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie poświęcone jest wyłącznie sprawom, dla których zostało zwołane.

§6.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie programów działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie, przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie bądź odmowa udzielenia Zarządowi Klubu absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. przyjmowanie rezygnacji członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian oraz zmiany nazwy Klubu,
 7. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 10. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

Zarząd

§7.

 1.  Zarząd składa się z 2 do 3 członków. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i w razie składu 3 osobowego – Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i poodejmuje stosowną uchwałę.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą za swoje funkcje zarządcze pobierać wynagrodzenie na podstawie zawartych umów.
 4. W umowach między członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (Komisja Rewizyjna), wskazany w uchwale tego organu.
 5. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§8.

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. czuwanie nad efektywną realizacją budżetu Klubu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. ustalanie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań,
 7. przyjmowanie i skreślanie/odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających,
 8. ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków na wynagrodzenia,
 9. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Klubu,
 10. kierowanie działalnością Klubu zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 11. dysponowanie majątkiem Klubu, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 12. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 13. podejmowanie decyzji dotyczących zmiany siedziby biura Klubu,
 14. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,
 15. składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń,
 16. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Klubu,
 17. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.

§9.

 1.  Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Komisja Rewizyjna

§10.

 1.  Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie przewodniczącego.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§11.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
 2. kontrolowanie finansów Klubu,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia
 5. zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 6. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
 7. powoływanie pełnomocnika/ów do podpisywania umów z członkami Zarządu i w sporach z nimi.

§12.

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1.  upływu kadencji, z chwilą wyboru nowych członków tych organów,
 2. ustania członkostwa w Klubie,
 3. ustąpienia z funkcji w tych organach,
 4. odwołania lub zawieszenia w czynnościach.

§13.

 1.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 10 dni od podjętej uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§14.

 1.  Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, o ile wymagana Statutem liczba członków tych organów nie została zachowana, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli nie ma takich osób składy uzupełnia się spośród członków zwyczajnych, które podlegają zatwierdzeniu uchwałą na najbliższym Walnym Zebraniu Klubu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (art. 20 ust. 1 pkt 4c).

ROZDZIAŁ V. WYRÓŻNIENIA I KARY

§1.

 1.  Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§2.

 1.  W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
  • upomnienia,
  • nagany,
  • zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
  • wykluczenia.
 2.  Od uchwał Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 10 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu bądź odmowie ukarania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§1.

 1.  Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
  • składek członkowskich,
  • darowizn, zapisów i spadków,
  • subwencji i dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
  • wpływów z działalności statutowej i majątku Klubu,
  • działalności odpłatnej,
  • ofiarności publicznej,
  • oraz innych źródeł.
 3. Wszelkie powyższe środki przeznaczane mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych.

§2.

Klub prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy rachunkowe.

§3.

Zarząd Klubu może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w dyspozycji środki finansowe.

§4.

Klub prowadzi w zakresie swojej działalności statutowej odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się Zarządowi Klubu, który podejmuje stosowną uchwałę. Wpływy z działalności odpłatnej księgowane są na wyodrębnionym koncie rachunkowym.

§5.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysku wyłącznie na cele statutowe Klubu. Zysk nie może być dzielony pomiędzy członków Klubu. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Klubu.

§6.

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§7.

 1.  W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. W zakresie zwykłego zarządu Klub reprezentuje prezes lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu, w pierwszej kolejności Sekretarz.
 3. Dla ważności oświadczeń woli, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw oświadczenia składają prezes lub wiceprezes, a w razie ich nieobecności upoważniony przez Prezesa Skarbnik.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§1.

 1.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Klubu przez Walne Zebranie Klubu wymaga większości dwóch trzecich (2/3) głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.
 4. Uchwałę o likwidacji Klubu przedkłada się organowi rejestracyjnemu w celu wykreślenia z rejestru Stowarzyszeń.

§2.

Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Walne Zebranie Klubu.